Podmienky použitia aplikácie Môj Nu Skin – Pre potenciálnych klientov

PODMIENKY POUŽITIA SA OD VAŠEJ POSLEDNEJ NÁVŠTEVY TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY MOHLI ZMENIŤ. POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY VYJADRUJETE SÚHLAS S DANÝMI PODMIENKAMI POUŽITIA.

Súhlas s podmienkami

Tieto Podmienky použitia predstavujú zmluvu (ďalej ako „Zmluva“) medzi spoločnosťou Nu Skin International Inc. a jej pridruženými spoločnosťami („NuSkin“, „my“), Vami („Vy“ alebo „Užívateľ“) a nezávislým Distribútorom spoločnosti Nu Skin („NuSkin Distribútor“), ktorého webovú stránku navštevujete.

Používaním tejto Webovej stránky vyjadrujete súhlas s touto Zmluvou. Ak nesúhlasíte 
s podmienkami tejto Zmluvy, nepoužívajte túto Webovú stránku.

Táto zmluva stanovuje právne podmienky, ktoré riadia Vaše používanie webovej stránky mynuskin.com (na adrese [my].nsproducts.com a/alebo [my].nsopportunity.com), čo môže zahŕňať použitie mobilnej aplikácie, nástrojov a ďalších online služieb (ďalej ako „Webová stránka“).

Spoločnosť Nu Skin môže z času na čas aktualizovať túto zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať obsah tejto zmluvy kvôli prípadným aktualizáciám alebo zmenám.

Prístupom, prehliadaním, zobrazovaním, používaním a/alebo prepájaním na Webovú stránku 
sa stávate Užívateľom (definovaný v odseku 2 tohto dokumentu) a súhlasíte s viazanosťou a plnením podmienok tejto Zmluvy.

Táto Zmluva bola aktualizovaná dňa 23. júna 2015.

Pri užívaní konkrétnej funkcie Webovej stránky môžete tiež podliehať akýmkoľvek zverejneným pokynom, pravidlám, podmienkam prevádzky, prijateľným zásadám použitia, zásadám ochrany osobných údajov, alebo iným zmluvným ustanoveniam. V prípade rozporu medzi akoukoľvek inou dohodou, pravidlami, politikou alebo podmienkami prevádzky a touto Zmluvou budú platiť ustanovenia tejto Zmluvy.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto Užívateľskej zmluvy, prosíme, kontaktujte 
pred použitím Webovej stránky právne oddelenie spoločnosti Nu Skin odoslaním e-mailovej správy na adresu lservais@nuskin.com. Ak nesúhlasíte s podmienkami, nenavštevujte a nepoužívajte túto Webovú stránku.

TÁTO ZMLUVA OBSAHUJE VYHLÁSENIA O ZÁRUKE (ODSEK č. 7) A RUČENÍ (ODSEK č. 11).


Tipy užívateľov

Každá osoba s prístupom, prehliadaním alebo iným používaním Webovej stránky, či manuálne alebo pomocou automatizovaného zariadenia alebo programu, bude na základe tejto zmluvy považovaná za „Užívateľa“.

Návštevou Webovej stránky, čím sa stanete Užívateľom, zaručujete, že máte minimálne 18 rokov.


Ochrana osobných údajov

Súhlasíte s tým, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam Webovej stránky o ochrane osobných údajov a prijímaní súborov cookies, ktorú môžete nájsť na stránke [____________], a ktorej referencia ja začlenená do tejto Zmluvy, tým pádom je považovaná za plne vysvetlenú.


Použitie Webovej stránky

Beriete na vedomie, že spoločnosť Nu Skin nemôže zaručiť ani nezaručuje, že súbory, ktoré 
sú k dispozícii na stiahnutie z Webovej stránky nebudú obsahovať vírusy, červy, trójske kone alebo iné počítačové programy, ktoré sú určené na poškodenie, škodlivé zasahovanie, tajné zachytávanie informácií alebo vyvlastnenie akéhokoľvek systému, dát alebo osobných údajov. Ste zodpovedný/á za realizáciu postupov a kontrolných krokov dostatočných na uspokojenie Vašich konkrétnych požiadaviek ohľadom presnosti vstupu a výstupu dát a na udržiavanie externých prostriedkov mimo Webovej stránky pre obnovu akýchkoľvek stratených dát.

Webová stránka, poskytovaná spoločnosťou Nu Skin, je prevádzkovaná Distribútorom spoločnosti Nu Skin. Nu Skin Distribútori sú nezávislí dodávatelia tretích strán spoločnosti Nu Skin a spoločnosť Nu Skin nie je zodpovedná a neručí za vyhlásenia, činnosť alebo zanedbanie spôsobené týmito Distribútormi, či už v súvislosti s Webovou stránkou, alebo v akomkoľvek inom kontexte. Beriete 
na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Nu Skin nemá žiadnu kontrolu nad, a nie je zodpovedná ani neručí, za akékoľvek informácie, v akomkoľvek médiu. Spoločnosť Nu Skin nepotvrdzuje presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek materiálov vytvorených alebo sprostredkovaných Distribútorom prostredníctvom ktoréhokoľvek média, vrátane, ale nie výhradne, internetu.


Integrita systému

Nesmiete používať žiadne zariadenia, softvér alebo rutinné zasahovanie do správneho fungovania Webovej stránky. Nesmiete podnikať žiadne kroky, ktoré kladú neprimerané bremeno 
na infraštruktúru používanú na podporu efektívneho fungovania Webovej stránky.


RIZIKO; POUŽÍVANIE INTERNETU

NESIETE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY A INTERNETU NA VLASTNÉ RIZIKO. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VŠETKY VAŠE NAHRÁVANIA ALEBO PRENOSY MÔŽU BYŤ ZACHYTENÉ A POUŽITÉ NEOPRÁVNENOU TREŤOU STRANOU A VŠETKY DÔSLEDKY S TÝM SPOJENÉ SÚ LEN NA VAŠE RIZIKO.


BEZ ZÁRUKY

SPOLOČNOSŤ NU SKIN NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, ZASTÚPENIA ALEBO POTVRDENIA (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY VLASTNÍCKEHO NÁROKU ALEBO NEPORUŠENIA PRÁVNYCH PREDPISOV ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO ZÁRUKY VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL), SO ZRETEĽOM NA WEBOVÚ STRÁNKU, JEJ OBSAH, AKÝKOĽVEK TOVAR ALEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO 
NA INTERNETE VŠEOBECNE, POKIAĽ TO PRE KONKRÉTNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE. SPOLOČNOSŤ NU SKIN NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁKLADY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO Z AKÝCHKOĽVEK TRANSAKCIÍ UZAVRETÝCH PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY.

NIEKTORÉ KRAJINY NEMUSIA POVOLIŤ TOTO ODOPRETIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, TÝM PÁDOM 
SA VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

SPOLOČNOSŤ NU SKIN NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA SPLNÍ POŽIADAVKY UŽÍVATEĽOV, ALEBO ŽE FUNGOVANIE STRÁNKY ALEBO SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠENÉ ČI BEZCHYBNÉ, ALEBO ŽE VADY STRÁNKY BUDÚ OPRAVENÉ. WEBOVÁ STRÁNKA A OBSAH A SLUŽBY K DISPOZÍCII NA TEJTO STRÁNKE SÚ POSKYTOVANÉ NA BÁZE „TAK AKO SÚ“ A „TAK AKO SÚ K DISPOZÍCII“.


Výpadky systému

Spoločnosť Nu Skin pravidelne plánuje odstávku systému pre údržbu a iné účely. Môže však dôjsť 
aj k neplánovaným výpadkom systému. Spoločnosť Nu Skin nenesie žiadnu zodpovednosť 
za vzniknutú nedostupnosť webovej stránky alebo za stratu údajov alebo transakcií spôsobenú plánovanými alebo neplánovanými výpadkami systému alebo výsledným oneskorením, nesprávnym doručením, nedodaním informácií spôsobeným takými výpadkami systému alebo za konanie akýchkoľvek tretích strán alebo akékoľvek iné výpadky poskytovateľov hostiteľských služieb webového servera alebo internetovej infraštruktúry a sietí externých vo vzťahu k Webovej stránke.


Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením, obhajovaním a podporou spoločnosti Nu Skin a jej materskej spoločnosti, pridružených spoločností, dcérskych spoločností, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov proti akýmkoľvek nárokom, požiadavkám, konaniu, nákladom, pohľadávkam, stratám a škodám akéhokoľvek druhu (vrátane poplatkov za právne zastúpenie) vyplývajúce z (i) Vášho použitia, nesprávneho použitia alebo zneužitia Webovej stránky, (ii) Vaše použitie alebo nákup služieb alebo tovaru prostredníctvom Webovej stránky, alebo (iii) Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. V obhajobe spoločnosti Nu Skin proti akémukoľvek vyhláseniu budete plne spolupracovať na základe rozumne stanovených Nu Skin požiadaviek.

Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou inak podmienenou odškodnením z Vašej strany a Vy za žiadnych okolností nemôžete urovnať akúkoľvek záležitosť bez písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin.


Duševné vlastníctvo

Obsah Webovej stránky, ako je napríklad „vzhľad a dojem“, text, grafika, obrázky, logá, zvukové klipy, videá, fotografie, softvér, správy, redakčný obsah, a ďalšie informácie, vrátane počítačových programov na báze HTML alebo XML (ďalej ako „Obsah“), je majetkom spoločnosti Nu Skin a/alebo jej pridružených spoločností či partnerov a je chránený federálnymi a medzinárodnými autorskými právami a právami týkajúcimi sa ochranných známok, alebo inými vlastníckymi právami. Tieto práva sú chránené vo všetkých existujúcich alebo rozvíjajúcich sa formách, médiách a technológiách. Môžete tlačiť a sťahovať časti materiálu z rôznych častí Webovej stránky výhradne pre Vaše osobné nekomerčné použitie, prípadne použitie v rámci iných povolení. Žiadna časť obsahu nemôže byť opätovne tlačená, publikovaná, menená, alebo distribuovaná v akejkoľvek forme bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin. Nesmiete a táto Zmluva Vám nedáva povolenie reprodukovať, spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať, upravovať, prenášať, predávať, distribuovať, licencovať alebo vytvárať odvodené diela s ohľadom na Webovú stránku. Časť obsahu môže byť predmetom licencie tretích strán a všetok takýto obsahu tretích strán a všetky práva duševného vlastníctva s ním súvisiace patria príslušným tretím stranám. Nesmiete odstraňovať, meniť alebo upravovať žiadne autorské práva, ochranné známky alebo iné tipy duševného vlastníctva alebo majetkové upozornenia, či legendu obsiahnutú v rámci Webovej stránky alebo Obsahu. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené touto Zmluvou alebo inými príslušnými licenčnými zmluvami koncových užívateľov, sú vyhradené spoločnosťou Nu Skin.

Žiadna časť tohto dokumentu nemá byť vykladaná ako konkludentné udelenie práv, prekážka uplatnenia žalobného nároku alebo akákoľvek iná licencia alebo právo spadajúce pod patent alebo obchodnú značku spoločnosti Nu Skin alebo akejkoľvek tretej strany. Ak nebolo výslovne uvedené vyššie, nič obsiahnuté v tomto dokumente nemožno vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práv spadajúce pod akékoľvek autorské práva spoločnosti Nu Skin.


Obmedzené ručenie

ZZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLOČNOSŤ NU SKIN ALEBO AKÁKOĽVEK INÁ STRANA, KTORÁ SA PODIEĽA NA VYTVÁRANÍ, VÝROBE, ALEBO DISTRIBÚCII SLUŽIEB ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZO STRATY ZISKU, DOBREJ VÔLE, POUŽITIA, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI OBOZNÁMENÍ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD), KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM (I) POUŽÍVANIA ALEBO NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY; (II) NÁKLADOV NA ZAOBSTARÁVANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB VYPLÝVAJÚCICH Z AKÉHOKOĽVEK ZAKÚPENÉHO ALEBO ZÍSKANÉHO TOVARU, DÁT, OBSAHU ALEBO SLUŽIEB ALEBO TRANSAKCIÍ UZATVORENÝCH PROSTREDNÍCTVOM ALEBO V RÁMCI WEBOVEJ STRÁNKY; (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO ZMENY VAŠICH PRENOSOV ALEBO DÁT; (IV) VYHLÁSENÍ ALEBO KONANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY V RÁMCI WEBOVEJ STRÁNKY; ALEBO (V) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA WEBOVEJ STRÁNKY. TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE, ŽE TENTO ODSEK SA VZŤAHUJE NA CELÝ OBSAH, TOVAR A SLUŽBY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY.

V ŽIADNOM PRÍPADE NEMÔŽE HODNOTA KUMULATÍVNEHO RUČENIA SPOLOČNOSTI NU SKIN PODĽA TÝCHTO PODMIENOK PREKROČIŤ MENŠIE MNOŽSTVO AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV ZAPLATENÝCH SPOLOČNOSTI ZA VAŠE VYUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO 50 DOLÁROV.

PRETOŽE NIEKTORÉ KRAJINY NEMUSIA UMOŽŇOVAŤ VÝNIMKU ALEBO OBMEDZENÉ RUČENIE 
ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, V TAKÝCHTO KRAJINÁCH JE RUČENIE OBMEDZENÉ 
DO NAJMENŠEJ MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM. OBMEDZENÉ RUČENIE POSKYTNUTÉ V TEJTO ZMLUVE JE V PROSPECH SPOLOČNOSTI NU SKIN, NAŠEJ MATERSKEJ SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ A VŠETKÝCH NAŠICH PRÍSLUŠNÝCH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, PRÁVNIKOV A ZÁSTUPCOV.


Motivačné ponuky

Webová stránka môže obsahovať súťaže alebo motivačné ponuky, ktoré za účelom účasti vyžadujú, aby ste odoslali materiály alebo informácie o sebe. Prosíme, vezmite na vedomie, že každá takáto súťaž alebo motivačná ponuka ponúkaná prostredníctvom Webovej stránky, sa môže riadiť samostatným súborom všeobecných podmienok, ktoré môžu zahŕňať, okrem iného, požiadavky 
na spôsobilosť, ako sú vekové limity a geografické obmedzenia.

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa týchto súťaží alebo motivačných ponúk, bude Vašou povinnosťou oboznámiť sa s príslušnými podmienkami a Vašou účasťou vyjadríte súhlas so všetkými takýmito podmienkami, ktoré sú záväzné a konečné vo všetkých smeroch.


Nesúhlas s obsahom a odkazy na iné webové stránky

Akékoľvek odkazy na iné stránky sú poskytované len pre Vaše pohodlie a pohodlie používateľov tejto stránky. Táto Webová stránka môže poskytovať odkazy alebo referencie na iné stránky, avšak spoločnosť Nu Skin nepreskúmavala všetky z týchto stránok a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah, či prípadné škody alebo poškodenia vyplývajúce z takéhoto obsahu. Spoločnosť Nu Skin neosvedčuje ani nerobí žiadne vyhlásenia ohľadom týchto stránok alebo akýchkoľvek informácií či iných produktov alebo materiálov spomínaných na týchto stránkach, ani žiadnych výsledkov z ich používania. Ak sa rozhodnete navštíviť akúkoľvek z týchto stránok prepojených s Webovou stránkou, robíte tak výhradne na vlastné riziko.


Prepájanie a zobrazovanie Webovej stránky

Pokiaľ nemá Užívateľ platný písomný súhlas spoločnosti Nu Skin, ktorý uvádza inak, môže 
na Webovej stránke uviesť hypertextový odkaz na inú webovú stránku, len ak spĺňa všetky nasledujúce body: (a) musí sa jednať len o textový odkaz zreteľne označený ako „Nu Skin“ alebo musí odkazovať na URL Webovej stránky, a nie na iné stránky v rámci Webovej stránky; (b) odkaz musí pri aktivácii Užívateľom zobrazovať Webovú stránku na celej obrazovke a nie v rámci „rámčeku“ na prepojenej webovej stránke; a (c) vzhľad, pozícia a iné aspekty odkazu nesmú poškodiť alebo zhoršiť dobré meno spojené so spoločnosťou Nu Skin a ochrannými známkami alebo vytvoriť falošný dojem v spojení So spoločnosťou Nu Skin alebo sponzorom prepojenej webovej stránky. Vyjadrením tohto súhlasu sa spoločnosť Nu Skin nevzdáva svojho vlastníctva alebo práva 
na akékoľvek ochranné známky, autorských práv, patentov alebo iných foriem duševného vlastníctva spojených s Webovou stránkou. Nu Skin si vyhradzuje právo odvolať svoj súhlas na použitie akéhokoľvek odkazu kedykoľvek podľa vlastného uváženia.


Rozhodné právo

Táto Zmluva a prístup k Webovej stránke sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi štátu Utah (USA), výhradne jeho normami a záležitosťami týkajúcimi sa autorských práv, ochranných známok a patentov stanovených vo federálnom zákone Spojených štátov amerických.


Voľba súdu

Týmto neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasíte s podriadením sa výhradne jurisdikcii štátu Utah 
a Spojených štátov amerických, nachádzajúcich sa v štáte Utah, v rámci akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z používania alebo súvisiacich s používaním, Webovej stránky, alebo nákupu služieb prostredníctvom Webovej stránky (a súhlasíte, že nebudete riešiť akékoľvek s týmto spojené súdne spory mimo týchto súdov). Týmto sa neodvolateľne a bezpodmienečne vzdávate akýchkoľvek námietok ohľadom miesta konania takého súdneho sporu na súde štátu Utah a súhlasíte, že nebudete obhajovať ani tvrdiť na ktoromkoľvek súde v štáte Utah, že takýto súdny spor sa konal 
na nevyhovujúcom súde.


Medzinárodní používatelia

Spoločnosť Nu Skin neposkytuje žiadne tvrdenia, že Obsah je vhodný alebo môže byť stiahnutý mimo krajín, pre ktoré je určený. Prístup k Obsahu nemusí byť legálny v niektorých krajinách alebo pre určité osoby. Ak navštívite Webovú stránku z krajiny, pre ktorú nie je určený, robíte 
tak na vlastné riziko a ste zodpovedný/á za dodržiavanie zákonov Vašej jurisdikcie, bez ohľadu 
na sekcie 15 a 16 uvedené vyššie.


Spätná väzba od používateľov

Ak budete reagovať na spoločnosť Nu Skin s informáciami, spätnou väzbou, otázkami, žiadosťami, názormi, pripomienkami, návrhmi alebo podobnými údajmi týkajúcimi sa obsahu akéhokoľvek 
Nu Skin dokumentu alebo Webovej stránky, budú tieto informácie považované za nedôverné a spoločnosť Nu Skin nenesie povinnosť akéhokoľvek druhu s ohľadom na tieto informácie, ktoré môžu byť voľne a bez obmedzenia reprodukované, použité, zverejnené a distribuované ostatným. Spoločnosť Nu Skin môže voľne použiť akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v týchto informáciách na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výhradne, na vývoj, výrobu 
a reklamu produktov začleňujúcich tieto informácie.


Oddeliteľnosť

V prípade, že jedna alebo viac častí tejto Zmluvy bude z akéhokoľvek dôvodu považovaná 
v akomkoľvek ohľade za neplatnú, nezákonnú alebo nevymáhateľnú, nebude mať daná neplatnosť, protiprávnosť alebo nevymáhateľnosť vplyv na žiadne iné ustanovenia obsiahnuté v tejto Zmluve.


Nadpisy

Nadpisy používané v tejto Zmluve slúžia výslovne ako referencia a nesmú byť použité ako pomôcka pri výklade tejto Zmluvy.


Bez oslobodenia

Akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie z Vašej strany alebo zo strany spoločnosti Nu Skin kedykoľvek plniť požadované ustanovenia tejto zmluvy sa žiadnym spôsobom nedotýka Vášho práva či práva 
Nu Skin neskôr vymáhať takéto ustanovenie. Žiadne oneskorenie alebo zlyhanie z Vašej strany alebo zo strany spoločnosti Nu Skin pri výkone akéhokoľvek práva uvedeného v tejto zmluve nepredstavuje oslobodenie od takéhoto práva alebo iného práva stanoveného v tejto zmluve.


Kompletná Zmluva, aktualizácie a úpravy

Čo sa týka predmetu tejto zmluvy, tvorí táto zmluva a všetky dokumenty, na ktoré výslovne odkazuje, kompletnú zmluvu medzi Vami, spoločnosťou Nu Skin a Distribútorom spoločnosti 
Nu Skin. Na základe vlastného uváženia môže spoločnosť Nu Skin kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo upraviť túto Zmluvu alebo iné dokumenty, na ktoré odkazuje, zverejnením oznámenia 
na Webovej stránke. Akékoľvek zmenené alebo upravené podmienky budú platné po zverejnení oznámenia. Pokračovanie s používaním Webovej stránky predstavuje vyjadrenie súhlasu so všetkými upravenými podmienkami.


Poverenie

Nesmiete udeliť svoje práva alebo delegovať svoje povinnosti bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin, s výnimkou súladu s predajom svojho podnikania alebo všetkých alebo takmer všetkých, jeho aktív. Spoločnosť Nu Skin môže kedykoľvek udeliť svoje práva alebo delegovať svoje povinnosti bez poskytnutia predchádzajúceho upozornenia.


Práva správcov tretích strán

Žiadna osoba, ktorá nie je stranou tejto Zmluvy, nie je príjemcom tejto Zmluvy, a žiadna osoba, ktorá nie je stranou tejto Zmluvy nemá právo vymáhať akékoľvek podmienky tejto Zmluvy.


Zásady týkajúce sa porušenia autorských práv a určenia zástupcu pre autorské práva

Ak máte podozrenie, že Vaša práca v rámci Webovej stránky bola akýmkoľvek spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv podľa právnych predpisov Vašej krajiny zneužitá, informujte zástupcu spoločnosti Nu Skin pre autorské práva na nižšie uvedenej adrese.

Zásady spoločnosti Nu Skin týkajúce sa porušenia autorských práv a určený zástupca spoločnosti 
Nu Skin pre prijímanie vyhlásení o porušení autorských práv podľa zákona Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512), v Spojených štátoch amerických je uvedený nižšie:

UPOZORNENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH SPOLOČNOSTI NU SKIN

Spoločnosť Nu Skin rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb a vyžaduje od všetkých, ktorí využívajú naše Služby, aby robili to isté. Spoločnosť Nu Skin môže za určitých okolností, podľa vlastného uváženia, odobrať alebo zakázať prístup k materiálu prostredníctvom Webovej stránky osobám, ktoré porušujú autorské práva iných. Spoločnosť Nu Skin tiež môže, podľa vlastného uváženia, odstrániť alebo zamedziť presmerovanie odkazov na online stránku, ktorá obsahuje materiál porušujúci autorské práva alebo nedovolenú činnosť.

Ak máte podozrenie, že Vaša práca v rámci Webovej stránky bola akýmkoľvek spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv podľa právnych predpisov Vašej krajin, zneužitá, informujte zástupcu spoločnosti Nu Skin pre autorské práva písomným oznámením. Písomné oznámenie by malo obsahovať nasledovné:

Zástupcom spoločnosti Nu Skin pre autorské práva je Blaine Knight, a ak si ho želáte kontaktovať a odoslať mu oznámenie o porušení autorských práv, môžete tak urobiť nasledovnými spôsobmi:

Poštová adresa: Nu Skin Enterprises United States, Inc.; 8th Floor; 75 West Center Street; Provo, UT 84601

E-mail: bknight@nuskin.com

Telefón: (801) 345-3800

Fax: (801) 345-3899


Copyright © 2015 Nu Skin. Všetky práva vyhradené.